Vad är koldioxidekvivalenter (CO₂e)?

Det är ett gemensamt mått som inkluderar alla växthusgaser som bidrar till ditt klimatavtryck. Fossil förbränning leder främst till koldioxidutsläpp, men det finns även andra växthusgaser. Till exempel metan, en växthusgas med kraftig verkan som bland annat kor producerar mycket av.

Metangas är mindre långlivad än koldioxid, men den har en växthuseffekt som är omkring 30 gånger högre. Därför utvecklades koldioxidekvivalenter (CO₂e) som ett gemensamt mått för att inkludera alla typer av växthusgaser.